Thursday, Jun 13, 2024

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELEM

Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére.
A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános
adatvédelmi rendeletben
(GDPR: General Data Protection Regulation)
kötelezően előírt és
alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt,
hogy
az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelően végezzük.

Az adatkezelésről általánosságban
Adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk

Kibontáshoz kattintson!

A tájékoztatás célja az, hogy átfogó felvilágosítást adjunk Önnek arról, hogy miként gyűjtjük,
használjuk fel, osztjuk meg és védjük azon személyes adatait, melyeket a tevékenységünk
során, vagy a weboldalunk használata közben kezelünk Önnel kapcsolatban, továbbá itt lehet
tájékozódni arról is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni velünk, ha kérdése lenne az
adatkezelésünkkel kapcsolatban.

Személyes adatainak kezelője az alábbi szervezetek lehetnek:
Nyalka Község Önkormányzata

Szervezetünk elkötelezett személyes adatai védelme mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a
közfeladatellátásunk során a kezelésünkbe kerülő személyes adatokra kiemelt figyelmet
fordítsunk, a birtokunkban lévő adatait megvédjük és a hatályos adatkezelésre vonatkozó
jogszabályok szerint kezeljük.

Az, hogy milyen információkat kezelünk Önről, illetve, hogy ezeket az információkat milyen
módon szereztük meg, nagyban függ attól, hogy milyen ügyben állunk kapcsolatban
egymással. Nem mindegy, hogy hatósági eljárásban ügyfél-hatóság kapcsolatban állunk
egymással, vagy pedig csak érdeklődőként lépett kapcsolatba velünk. Az sem mindegy, hogy
a személyes adatokat Öntől kértük be, vagy más forrásból szereztük be.
Lehetnek ezek a személyes adatok a klasszikus név, lakcím, édesanyja neve és társai, vagy
kapcsolattartási adatok (pl. email cím), de akár szociális helyzetre vonatkozó különleges
adatok, vagy jövedelemre és vagyonra vonatkozó adatok is.
A különféle adatkezeléssel kapcsolatban erre vonatkozó konkrét információkat a specifikus
adatkezelési tájékoztatókban lehet olvasni.

Jogi kötelezettség teljesítése folytán:
ide tartoznak például azok az adatok, amelyeket azért
kell kezelnünk, hogy az adózással és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségeinket teljesíteni
tudjuk. Adatai kezelésére szigorú belső szabályzatok vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy
azokat a jogszabályokat betartva, a jogszabály által előírt ideig kezeljük.
Közérdekű feladat végrehajtása, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása folytán: ide
kell érteni minden olyan esetet, amikor a szervezetünk jogszabályi rendelkezés alapján
közfeladatot lát el, vagy közhatalmi szervként lép fel. Tipikusan ilyenek a hatósági eljárások,
engedélyezések, tiltások, szankcionálások. A kevésbé hatósági jellegű esetek közül pedig
példaként említhetjük az óvodai nevelés ellátását, vagy a köztemető üzemeltetését.
Közérdekű célból: Az adatkezelés alapját képező közérdekű célt kizárólag törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy
bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelet
állapíthat meg. Tipikusan ilyen eset a közterületen alkalmazott elektronikus megfigyelő
rendszer üzemeltetése.

Hozzájárulás alapján:
ide értünk minden olyan esetet, mikor – előzetes tájékoztatást
követően – úgy nyilatkozott, hogy bizonyos személyes adatait kezelhetjük. Az adatok
kezelésére vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
A szervezet jogos érdekében: ide értünk minden olyan esetet, ahol az adatkezelés a szervezet
vagy a vele kapcsolatban álló magánszemélyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Amennyiben személyes adatait ilyen jogalappal kezeljük, mindig felmérjük jogos érdekeinket,
hogy meggyőződjünk arról, hogy azokkal szemben nem élveznek előnyt az Ön jogai. Ha a
személyes adatait ezen a jogalapon kezeljük, akkor jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés
ellen.

Főszabály szerint az adatokat harmadik fél részére jogszabályi felhatalmazás nélkül,
vagy ha azt a közérdekű feladatellátás módja nem követeli meg, nem továbbítjuk, ám
felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő
kiadását előírhatja jogszabály. Az adattovábbításra irányuló megkeresést követően a
rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgáljuk az adattovábbítás feltételeinek fennállását, a
kérés teljesíthetőségét. Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az
tartalmazza: az adattovábbítás célját, jogalapját (törvényi rendelkezés pontos megjelölését), a
kért adatok körének pontos meghatározását, az érintett személy (személyek) azonosításához
szükséges adatokat. Amennyiben az adattovábbítás feltételei fennállnak, az adatokat a
megkeresést benyújtó szerv rendelkezésére kell bocsátani.
A fenti eseten kívül a szerződött adatfeldolgozóknak, a szervezeten belüli munkavállalóknak,
illetve az önkormányzatnak a költségvetési szervei részére megküldésre kerülhetnek az Ön
személyes adatai. Ilyen adatfeldolgozó tipikusan az adminisztratív feladatokat ellátó Hivatal,
a Magyar Posta, az elektronikus levelezésünket biztosító tárhelyszolgáltató, stb.
Minden esetben figyelünk arra, hogy akiknek továbbítjuk az adatokat, azok megfelelő
garanciákat nyújtsanak az adatvédelemi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésre, és az
érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására.

Előfordulhat, hogy adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található
szolgáltatókhoz továbbítjuk (harmadik országba történő adattovábbítás). Harmadik országnak
minősülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT, azaz az Európai Unió tagállamai, továbbá
Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) kívüli országok. Ilyen jellegű adattovábbítás akkor
fordulhat elő tipikusan, ha a bérelt szervereink, (azaz ahol az adatokat tároljuk) az EGT-n
kívül találhatók.

Ritka esetekben előfordulhat olyan határon átnyúló közigazgatási eljárás, ahol harmadik
ország államának hatóságával kell együtt dolgoznunk. Tipikusan előfordulhatnak ilyen esetek
a hagyatéki ügyekben, vagy külföldön igénybevett adókedvezményekhez kapcsolódó
igazolások kiállításánál.
Ha a célországban általánosságban nem érvényesülnek az EU-ban hatályos adatvédelmi
szabályok, akkor a harmadik országban található féllel kötött megállapodásban szerepelnek a
harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó, az Európai Bizottság döntésén alapuló
általános szerződéses feltételek.

Adatait – az adatkezelés jogalapjától függően – addig tároljuk,
– ameddig arra jogszabályi előírás kötelez bennünket, – ennek hiányában,
– ameddig a szervezetünkkel kötött szerződése teljesítése és a szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében indokolt (ezért a szerződés megszűnését követően bizonyos ideig még őrizzük az adatait), vagy
– ameddig az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását nem vonja vissza, vagy
– ameddig a szervezetünk jogos érdekére tekintettel indokolt a személyes adat kezelése.

Az adatkezelés jogalapjától függetlenül, minden esetben csak addig kezeljük az adatait,
ameddig az az adatkezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Megteszünk minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy
biztosítsuk az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve. Gondoskodunk tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa,
valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak
érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti
kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink, illetve az
esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozóink részére is előírjuk.
Adatvédelemmel és adatbiztonsággal foglalkozó munkatársaink folyamatosan felülvizsgálják
az információbiztonságra vonatkozó eljárásainkat, és szükség esetén új technikai és szervezési
intézkedéseket hoznak azért, hogy személyes adatait meg tudjuk védeni.
Az interneten keresztül történő kommunikáció – például az e-mail – csak abban az esetben
biztonságos, ha az titkosítva van. Az internet természetéből adódóan az online kommunikáció
célba érés előtt akár több országon is keresztülhaladhat. Az ellenőrzési körünkön kívül eső
jogosulatlan hozzáférésért vagy adatvesztésért nem tudunk felelősséget vállalni. Pontosan
ezért az elektronikus kommunikáció elsődleges formája a hitelesített elektronikus
ügyintézésre dedikált platformok (e-papír, ügyfélkapu, stb.). Telefonon keresztül személyes
adatokat nem kérünk el, mert egyikünk sem tud meggyőződni arról, hogy ki beszél a vonal
másik végén.

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon harmadik felek weboldalaira mutató linkek találhatók.
Nem vállaljuk a felelősséget ezen harmadik felek weboldalainak biztonságáért és tartalmáért.
Így tehát mindenképpen olvassa el ezen vállalatok adatkezelésére és az általuk használt
sütikre vonatkozó tájékoztatóját, mielőtt használja a weboldalukat vagy megadja a személyes
adatait.
Személyes adatait beépített modulokon keresztül a közösségi média felületeken megoszthatja
másokkal (ilyenek például a Google, a Facebook, a Twitter, stb.), vagy olyan harmadik felek
által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek lehetővé teszik, hogy véleményét
megossza másokkal, vagy más személyes információkat tegyen közzé, amelyeket harmadik
felek használhatnak. A közösségi médiumokat, portálokat, alkalmazásokat és beépített
modulokat a közösségi hálók üzemeltetik. Működésüket saját felhasználási feltételeik,
valamint adatkezelésre és sütikre vonatkozó irányelveik szabályozzák. Kérjük, minden
esetben ismerje meg ezek tartalmát!

Előzetes tájékozódáshoz való jog: Jogosult az adatainak kezelésével kapcsolatban az
átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá az érintetti
jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Igyekszünk az Ön adatkezelésére vonatkozó
információkat több módon is elérhetővé tenni. Jogosult, hogy hozzáférjen az Önre
vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az
adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.
Hozzáféréshez való jog: Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kötelesek
vagyunk a rendelkezésére bocsátani. Ha elektronikus úton nyújtja be a kérelmét, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre
bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésre indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a
személyes adatainak kezelését. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adatkezelés
jogszabályi kötelezettségünkből ered, akkor az annak való megfelelés az elsődleges.
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan
késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek
fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabály által meghatározott kötelező
adatkezelésekre. Egyes esetekben jogi kötelezettségünk áll fenn bizonyos adatok kezelése
tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok
kezelését előíró, a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes
adatok esetében.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, vagy ha
csak bővebb tájékoztatást kérne, akkor keresse fel adatvédelmi
tisztviselőnket az nyalka@peterszalay.hu email címen, vagy az ügyfészolgálatunkat.
Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy közvetlen a Hatósághoz szeretne fordulni,
akkor felkeresheti közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságot az alábbi elérhetőségek egyikén:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
telefon: +36 (30) 683-5969,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a NAIH ezen email
címet nem tekinti hivatalos elektronikus elérhetőségnek.

Amennyiben elektronikus úton kívánja benyújtani a kérelmét, használja az e-papír szolgáltatást a https://epapir.gov.hu/ oldalon
web: https://www.naih.hu

Sütik (cookies) kezelése
Tájékoztató a cookie-ról és egyéb nyomkövetési technológiákról, hogyan használjuk őket és hogyan kezelheti őket.

Kibontáshoz kattintson!

A cookie-k kis fájlok, amelyek az eszközén tárolódnak, amikor meglátogat egy webhelyet. A
cookie-k felelnek azért, hogy a webhely minden alkalommal emlékezzen Önre és arra, hogyan
használta az oldalt

Ez bármely más módszerre vonatkozik, amelyet információ tárolására, információkhoz való
hozzáférésre vagy tevékenységek követésére használnak az Ön eszközén. Például Local Shared
Object („flash cookie-k”), szkriptek, nyomkövető pixelek és bővítmények, alkalmazáskövetők
(beleértve az SDK-kat is) az okostelefonokon, táblagépeken, okostévéken vagy egyéb
eszközökön.

A cookie-k általában egyedi alfanumerikus azonosítót tartalmaznak, amely a böngészőben
található meg. Bizonyos esetekben nem kapcsolhatóak össze Önnel a cookie-k használatával
gyűjtött információk. Van olyan eset, amikor lehetővé tehetik számunkra, hogy ezeket az
információkat összekössük Önnel és személyes adataival, de weboldalunk ilyen cookie-t nem
alkalmaz.

A szükséges cookie-k szükségesek az oldal alapvető funkcióinak
engedélyezéséhez. Ezek elengedhetetlenek weboldalunk hatékony működéséhez és
szolgáltatásaink használatához és nem kapcsolhatók ki. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz,
hogy navigálhasson a webhelyen, és használhassa annak funkcióit, mint például a webhely
biztonságos területeinek elérése. Ezek a sütik nem tárolnak személyes azonosításra alkalmas
adatokat.

Az analitikai sütiket arra használjuk, hogy megértsük, hogyan lépnek
kapcsolatba a látogatók a weboldallal. Ezek a cookie-k segítenek információt szolgáltatni olyan
mutatókról, mint a látogatók száma, a visszafordulási arány, és a forgalom forrása. A használatuk
célja az, hogy fel tudjuk mérni a látogatók használati szokásait, hogy melyik tartalom érdekes és
melyik nem. (Például: leggyakrabban felkeresett oldal a háziorvos elérhetősége, stb.)

Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely elérési címe a
címsávban látható.
Hogyan értesítjük Önt a sütik használatáról és hogyan kérjük hozzájárulását?
Első látogatáskor honlapunkon, a képernyő alsó részén felugrik egy tájékoztató arról, hogy a
honlapunk az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz
vezet.

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a
sütiket. Fontos tudni, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit
böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését,
ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja. A legnépszerűbb böngészők süti
beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Windows
Chrome
Firefox
Explorer
Edge

Mac OS X
Safari
Chrome
Firefox

Linux
Chrome
Firefox

iOS
Safari
Chrome
Firefox

Firefox

Android
Chrome
Firefox

A weboldalunk minden oldalán jelen van aktív lebegő ikonként egy kék színű, kör alakú logo,
amire kattintva előhívható a cookie beállítások panel. Módosítani bármikor és bárhányszor lehet.
Honlapunk a döntését nem írja felül!


Egyes adatkezelésekről szóló adatkezelési tájékoztatók
A lenti felsorolásban az egyes adatkezelésekről kaphat részletes tájékoztatást:

…… FELTÖLTÉS ALATT …..

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Szalay Péter – nyalka {kukac} peterszalay.hu